Χάρισμα και Θεσμός στην περί εκκλησίας διδασκαλία του ιερού Χρυσοστόμου.

Τσίγκος Βασίλειος

Διαστάσεις

24X17 cm

Σελίδες

336

ISBN

978-618-5146-33-7

ID ευδόξου

59374578

Τιμή

20.52 22,80€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

Ἡ Ἐκκλησία, ὡς χαρισματικό καί συγχρόνως ἱεραρχικό σῶμα, ἔχει ἐξαρχῆς μία πλούσια, μακράπαράδοση, πού προσδιορίζεται ἀπό χαρίσματα, λειτουργήματα καί θεσμούς. Στή ζωή της ἀλληλοπεριχωρεῖ τό χάρισμα καί τό θεσμό, τά λειτουργήματακαί τήν ἱεραρχική δομή καί διάρθρωση.Τό ζήτημα γιά τό χάρισμα καί τό θεσμό στή ζωήτῆς Ἐκκλησίας, εἶναι πρωτίστως δογματικοῦ χαρακτήρα, γεγονός πού σημαίνει ὅτι σχετίζεται ἄμεσα μέ τή χριστολογική καί πνευματολογική της φύση. Ἡ διερεύνησή του θεωροῦμε ὅτι θεμελιώνεται πλήρως στή στέρεη δογματική βάση τῆς ἄρρηκτης ἑνότητας καί ἀμοιβαίας συσχέτισης τῆς Χριστολογίας μέ την Πνευματολογία στό πλαίσιο τῆς Ἐκκλησιολογίας. Ἡ θεολογική αὐτή συναρμογή καί συνύφανση εἶναι ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση καί συνάμα ἡ ἐγγύηση τῆς ἀδιάσπαστης καί λειτουργικῆς ἑνότητας τῆς χαρισματικῆς μέ τή θεσμική διάσταση τῆς Ἐκκλησίας, στην ὁποία τό “συναμφότερον” τῶν διαστάσεων σημασιοδοτεῖ καί ἀποδίδει ἀκριβέστερα τά χαρακτηριστικά τῆς ταυτότητάς της καί τῆς ζωῆς τῶν μελῶν της.Σέ αὐτό ἀκριβῶς τό μεῖζον, θεμελιῶδες καί ἐπικαιρικῆς σπουδαιότητας ἐκκλησιολογικό ζήτημα, ἐνίοτε δέ ἐμφανιζόμενο καί ὡς ἐνδορθόδοξο ἤ διαχριστιανικό “πρόβλημα”, ἐπιχειρεῖ ὁ συγγραφέας νά καταθέσει, ὅσο εἶναι δυνατόν, ὁρισμένες τεκμηριωμένες και περιεκτικές ἀπαντήσεις, μέ κεντρικό ἄξονα κειμενικῆς θεμελίωσης τήν περί Ἐκκλησίας διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου.