Τσίγκος Βασίλειος

Τσίγκος Βασίλειος

 Ὁ συγγραφέας γεννήθηκε στό Ἀγρί­νιο καί σπούδασε Θεολογία στίς Θεολογικές Σχολές τοῦ Α.Π.Θ. καί τοῦ Ρωμαιοκαθο­λικοῦ Πα­νε­πι­στη­μίου τοῦ Δουβλίνου. Εἶ­ναι Κα­­θη­γη­τής στό Τμῆμα Ποι­μα­­ντι­κῆς καί Κοι­­νωνι­κῆς Θεολο­γίας τοῦ Α.Π.Θ. καί δι­δά­σκει Δογ­μα­τι­κή τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Κα­­θο­λι­κῆς Ἐκ­κλησί­ας.

Τά ἐρευ­­νη­τικά του ἐνδια­φέ­ρο­ντα εἶναι στραμ­­μέ­να:

• Στή μελέτη τοῦ περιεχομένου τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς μέσα ἀπό τά μνη­μεῖα ἑνός πολιτι­σμοῦ λόγου καί τέ­χνης πού δημι­ουρ­γεῖ ἐν παντί τόπῳ καί χρόνῳ ἡ Ἐκκλη­­­­σία.

• Στήν ἀκριβή ἔκθεση καί αὐ­θε­ντική ἑρ­μη­­­νεία τῶν ὀρθῶν δογ­μά­των τῆς πί­­στεως σέ δια­χρο­­νία καί συ­γ­χρο­­­­νία μέ τόν τρόπο ζωῆς τῶν μελῶν τοῦ ἐκ­κλη­σια­στικοῦ σώ­ματος.

• Στήν ἁρμο­­νική συνύφανση, τήν  ἄρρηκτη ἑνότητα καί σύνδεση τῆς δογ­ματικῆς θεολο­γίας μέ τή βι­βλι­κή μαρ­­­­­τυ­ρία καί τήν πα­τε­ρι­κή πα­ρά­δο­ση, μέ τό ἦθος καί τή λα­τρεία, μέ τή θεωρία καί τήν πράξη τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σίας.

• Στήν ἀναγκαιότητα μιᾶς σύγ­χρο­­νης ἐκφορᾶς τῆς θεολογι­κῆς μαρ­τυρίας σέ διάλογο μέ τά θεμε­λιώ­δη προ­βλή­μα­τα, τίς ἀ­π­­­ο­­ρίες καί τίς ἀνα­ζη­τήσεις τοῦ ση­με­­ρι­νοῦ ἀνθρώ­πο­υ.

Αὐτοτελή ἔργα τοῦ συγγραφέ­α:

Ἐκκλησιολογικές θέ­­σεις τοῦ ἁγίου Θε­οδώρου τοῦ Στου­δί­του. Αὐ­­θεντία καί πρωτεῖο, 1999.

Ὁ ἀνακαινισμός τοῦ ἀνθρώ­που κατά τή δογματική διδα­σκα­λία τοῦ ἁγίου Συ­μεών τοῦ Νέου Θεο­λόγου, 22009.

Δογματικά καί θεολογικά με­λε­­τή­­μα­τα Α΄, 2010.

Προλεγόμενα στή θεολογική γνω­σι­ολο­γία τοῦ ἁγίου Γρη­γο­ρίου τοῦ Παλαμᾶ, 2010.

Θέματα Δογματικῆς τῆς Ὀρ­θο­δόξου Ἐκκλησίας, 2014.

 ‣ Περιχώρησις. Θεολογικό πε­ριεχό­μενο τοῦ ὅρου καί οἱ ἐφαρ­μο­­γές του κατά τή Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 2015.

Χάρισμα καί θεσμός στήν περί Ἐκ­­κλησίας διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, 2016.

Δογματική τῆς Ὀρ­θο­δόξου Ἐκκλησίας, 2017.

Δείτε τα βιβλία του Συγγραφέα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ἡ ἀνά χεῖρας μελέτη ἐπιχειρεῖ νά ἐξετάσει διεξοδικῶς τό σημαντικό θεολογικό ὅρο περιχώρησις, ὁ ὁποῖο..
32,00€