Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ

Χριστοδούλου Γεωργία

Διαστάσεις

24X17 cm

Σελίδες

512

ISBN

978-618-5518-21-9

Τιμή

21.60 24,00€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

Ἡ συγγραφικὴ παραγωγὴ τοῦ ‘σοφωτάτου ἀνδρὸς ἐκείνου, δηλαδὴ τοῦ κυρίου Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως’, ὡς ἀγαποῦσε νὰ ἀποκαλεῖ τὸν διδάσκαλο τοῦ Γένους ὁ μαθητὴς του ἅγ. Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, μελετήθηκε σὲ παλαιότερες δεκαετίες ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ πλευρᾶς τῆς θύραθεν ὀπτικῆς. Ἡ προαναφερθεῖσα ἔρευνα ἐπιχειροῦσε νὰ ἀποδώσει στὸν Βούλγαρη ἕνα εἶδος παγιωμένης ταυτότητας «διαφωτιστοῦ» ἐντάσσοντάς τον κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο στὴν χορεία τῶν Εὐρωπαίων τοῦ εἴδους. Ὡστόσο, ἀφοριστικὲς μεθοδολογίες, οἱ ὁποῖες χαρακτήριζαν παλαιότερες δεκαετίες ἔρευνας, ἀμφισβητοῦνται, καθὼς ἐμμένουν σὲ μία προκατηλειμμένη καὶ ἀποσπασματικὴ κειμενικὴ τεκμηρίωση. Ἐξ ἄλλου, εἶναι γνωστὸ ὅτι μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει κἄν διερευνηθεῖ οὔτε τὸ πλῆρες ἔργο τοῦ Βούλγαρη, οὔτε ἡ συνολική του ἀλληλογραφία. Στόχος τῆς παρούσης ἐργασίας δὲν εἶναι νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τοὺς προσανατολισμοὺς μὲ τοὺς ὁποίους ἡ φιλολογικὴ ἔρευνα τοῦ δευτέρου μισοῦ τοῦ 20οῦ καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 21ου αἰ. προσέγγισε τὸν Βούλγαρη ὡς ‘Πατριάρχη τοῦ ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ’, ἀλλὰ ἀντιθέτως νὰ προβάλει τὴν θεολογικὴ διάσταση τῆς σκέψης του, ὅπως αὐτὴ ἐκφαίνεται μέσῳ τῶν ἰδίων του τῶν κειμένων. Ἡ συγκρότηση βέβαια μιᾶς ὁλοκληρωμένης μελέτης γύρω ἀπὸ τὸν Νεοέλληνα λόγιο ὡς θεολόγο, ἀπαιτεῖ πλείονα βήματα σὲ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἐπιχειρεῖ ἡ ἀνὰ χεῖρας μελέτη, στόχος τῆς ὁποίας, μακρὰν ἀπὸ μία καθ’ ὁλοκληρίαν παρουσίαση τοῦ θεολογικοῦ του ἔργου, στρέφεται πρὸς μία πολὺ συγκεκριμένη κατεύθυνση, διὰ τῆς ὁποίας φιλοτιμεῖται νὰ συνδράμει στὴν γενικότερη διαζωγράφιση τῆς θεολογικῆς εἰκόνας τοῦ μεγάλου διδασκάλου τοῦ Γένους. Μὲ βάση τὴν κατ’ ἀρχὴν ἀποδοχή, ἀντίληψη καὶ κατανόηση τοῦ Βούλγαρη ὡς ‘θεολογοῦντος φιλοσόφου’, ὅπως ὁ ἴδιος αὐτοαποκαλεῖται, ἰδιαιτέρως ἐπιχειρεῖται ἐδῶ ἡ ἀνάδειξη τῆς ἀντιρρητικῆς κατὰ Λατίνων θεολογικῆς πλευρᾶς του, ἡ ὁποία τὸν καθιστᾶ ὡς ἕνα ἐκ τῶν σημαντικοτέρων ἀντιρρητικῶν θεολόγων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ τέλους τοῦ 18ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰ.