ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ Περί Μωάμεθ και Κατά Λατείνων Σύγγραμμα

Αργυρίου Αστέριος

Διαστάσεις

24X17 cm

Σελίδες

230

ISBN

978-618-5146-67-2

ID ευδόξου

77116811

Τιμή

14.40 16,00€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

Στηριζόμενος πάνω σὲ ὁρισμένες ὁράσεις τῆς ᾽Αποκάλυψης, ὁ διδάσκαλος τοῦ Γένους ᾽Αναστάσιος ὁ Γόρδιος ἀπὸ τὰ ῎Αγραφα (1654/5-1729) μᾶς προσφέρει ἕνα περισπούδαστο δοκίμιο ὅπου ἐκθέτει μιὰ νέα περὶ ῾Ιστορίας ἀντίληψη. Τὴ στηρίζει πάνω στὴν ἰδέα ὅτι ἡ πτώση τοῦ Δράκοντα ἀπὸ τὸν οὐρανὸ (᾽Απ 12, 7-12) στὴ γὴ σηματοδοτεῖ τὴν ἀρχὴ μιᾶς νέας περιόδου στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. ῾Η «οὐαὶ» ποὺ ἀκούγεται ἀπὸ τὸν οὐρανὸ (᾽Απ 12, 12) ἀναγγέλλει τὴν ἔναρξη τῆς βασιλείας τοῦ ᾽Αντιχρίστου, τὴν ὁποία  περιγράφουν ἡ ὅραση τῆς πτώσης τοῦ  Δράκοντα Διαβόλου καὶ ἡ ὅραση τῶν δύο Θηρίων (᾽Απ 13, 1-18). Μὲ τὴν πτώση τοῦ Δράκοντα τελειώνει ἡ περίοδος τῆς βασιλείας τῆς ᾽Εκκλησίας ἢ περίοδος τῆς χάριτος, ποὺ περιγράφεται στὶς ὁράσεις τοῦ ἀνοίγματος τῶν τριῶν πρώτων σφραγίδων (᾽Απ 6, 1-6) καὶ ἐπιβεβαιώνεται μὲ τὴν ὅραση τῆς Γυναικὸς τῆς περιβεβλημένης τὸν ἥλιο (᾽Απ 12, 1-9). ῾Η ἰδέα πάλι ὅτι ὁ ᾽Αντίχριστος συνίσταται ἐκ δύο γενῶν καὶ δύο προσώπων, τῶν δύο Θηρίων, ἐπιτρέπει στὸ Γόρδιο νὰ προσδώσει στὴν περὶ ῾Ιστορίας ἀντίληψή του ἕναν ἰδιάζοντα ὀρθοδοξοκεντρικὸ καὶ ἑλληνοκεντρικὸ χαρακτήρα. ᾽Απὸ τὸν καιρὸ τῆς βασιλείας τοῦ ῾Ηρακλείου, τὰ δυὸ Θηρία, τὰ δυὸ μεγάλα καὶ ἰσχυρὰ γένη, τὸ γένος τῶν Μωαμεθιτῶν καὶ τὸ γένος τῶν Παπιστῶν, κήρυξαν τρομερὸ καὶ ἀμείλικτο πόλεμο κατὰ τοῦ γένους τῶν ἀληθινῶν Χριστιανῶν, τῶν ᾽Ορθοδόξων, αὐτῶν ποὺ δὲν ὑπέκυψαν οὔτε στὴ βίαιη ἀθεΐα τοῦ Μωάμεθ οὔτε στὴ δολιότητα τῶν αἱρέσεων τοῦ Πάπα. ᾽Επίσης, ὁ Γόρδιος πιστεύει ἀκράδαντα ὅτι μετὰ τὴ βασιλεία τοῦ ᾽Αντχρίστου, θὰ ἐπέλθει ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου.

            ῾Ο ᾽Αγραφιώτης διδάσκαλος ἔχει συνείδηση τῶν ἑρμηνευτικῶν καινοτομιῶν του, ὅπως ἐπίσης εἶναι ἀπόλυτα βέβαιος γιὰ τὴν ὀρθότητα τῆς περὶ ῾Ιστορίας ἀντίληψής του. Γνωρίζει ὅτι ἡ ἐμφάνιση τοῦ ᾽Αντιχρίστου νὰ δρᾶ στὴν ἱστορία ὑπὸ τὴν μορφὴν δύο γενῶν καὶ δύο προσώπων ἀποτελεῖ τολμηρὴ ἑρμηνευτικὴ καινοτομία, ἱκανὴ νὰ προκαλέσει δυσπιστία καὶ ἀντιδράσεις. Καὶ μάλιστα ὅταν συνδέεται μὲ τὴν ἄρνησή του νὰ δεχτεῖ ὅτι ἡ ὀρθόδοξη Ρωσία εἶναι ὁ μέλλων ἀπελευθερωτὴς τῶν ὀρθοδόξων λαῶν καὶ ὁ ἀναστυλωτὴς τῆς ᾽Ορθόδοξης ᾽Ανατολικῆς Αὐτοκρατορίας.

            Τὸ Περὶ Μωάμεθ καὶ κατὰ Λατείνων Σύγγραμμα περιγράφει μὲ ἐξαιρετικὴ ζωντάνια καὶ παραστατικότητα τὴν κατάστση τῆς ὑπόδολης ᾽Ορθοδοξίας κατὰ τὴν περίοδο τῆς βασιλείας τοῦ ᾽Αντιχρίστου. Τὰ κοινά τους δεινοπαθήματα, ἡ πίστη τους ὅτι κατέχουν καὶ διαφυλάττουν ἀλώβητη τὴν ὀρθοδοξία, ἡ ἰδέα ὅτι τὰ βάσανά τους εἶναι δοσμένα ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ νὰ τοὺς δοκιμάσει, εἶναι τὰ ἀπαραίτητα ἐκεῖνα ὑλικὰ μὲ τὰ ὁποῖα οἱ ὑπόδουλοι ὀρθόδοξοι θὰ διαπλάσουν σιγὰ σιγὰ τὴ συνείδηση καὶ τὴν πεποίθηση ὅτι συνιστοῦν ὅλοι μαζί, δηλαδὴ πάνω ἀπὸ κάθε ἐθνικὴ καὶ γλωσσικὴ διαφορά, τὸ γένος τῶν εὐσεβῶν, σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸ γένος τῶν δυσσεβῶν καὶ τὸ γένος τῶν ἀσεβῶν· ὅτι ἀποτελοῦν τὸ γένος τῶν ᾽Ορθοδόξων, σὲ ἀντίθεση πρὸς τὰ γένη τῶν Μωαμεθανῶν καὶ τῶν Λατίνων.

            Μὲ τὶς βαθυστόχαστες σκέψεις του, τὶς παραστατικὲς εἰκόνες, τὶς ἑρμηνευτικὲς καινοτομίες, μὲ τὴ νέα ὀρθοδοξοκεντρικὴ καὶ ἑλληνοκεντρικὴ περὶ ῾Ιστορίας ἀντίληψή του, τὸ Σύγγραμμά τοῦ Γορδίου θὰ σημειώσει ἐξαιρετικὰ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ θὰ ἐπηρεάσει βαθύτατα τόσο τὴ δική του ὅσο καὶ τὶς κατοπινὲς γενεές. ῾Ο δυνατὸς καὶ βαθυστόχαστος λόγος του θὰ προκαλέσει ἔκπληξη. Γραμμένο σὲ γλώσσα θρησκευτικὴ καὶ λαϊκότροπη, τὸ Περὶ Μωάμεθ καὶ κατὰ Λατείνων Σύγγραμμα λειτούργησε κατὰ τρόπο διεγερτικὸ στὴ συνείδηση τῶν ραγιάδων. Προκάλεσε θαυμασμό, δέος, ἀντιδράσεις καὶ προεκτάσεις ποὺ πολὺ λίγα κείμενα εἶχαν πετύχει κατὰ τοὺς δύστηνους ἐκείνους καιροὺς τῆς Τουρκοκρατίας.