Περιχώρησις

Τσίγκος Βασίλειος

Διαστάσεις

24X17 cm

Σελίδες

456

ISBN

978-618-5146-10-8

ID ευδόξου

50658133

Τιμή

28.80 32,00€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

Ἡ ἀνά χεῖρας μελέτη ἐπιχειρεῖ νά ἐξετάσει διεξοδικῶς τό σημαντικό θεολογικό ὅρο περιχώρησις, ὁ ὁποῖος εἶναι περιεκτικός καί λίαν ἐκφραστικός τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως, λόγω τοῦ πολυσήμαντου καί πλούσιου στίς ἑρμηνευτικές του προσεγγίσεις καί προεκτάσεις ἐννοιολογικοῦ του περιεχομένου. Συγκεκριμένα, τό συγγραφικό μας ἐγχείρημα ἐπικεντρώνεται στήν ἀνάδειξη τῶν στοιχείων ἐκείνων πού ἀποσαφηνίζουν ἀκριβέστερα καί πληρέστερα τό θεολογικό περιεχόμενο τοῦ ὅρου περιχώρησις, ἐν πρώτοις στή χρήση του στό τριαδολογικό καί ἐν συνεχεία στό χριστολογικό δόγμα καί στίς ἀνθρωπολογικές του ἐφαρμογές. Αὐτές ἀφοροῦν ἄμεσα στά μέλη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος καί προεκτείνουν τήν κατά Θεόν ζωή τους.

περιχώρηση ὡς τρόπος ὑπάρξεως καί σχέσεως τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος ὀφείλει νά λειτουργεῖ ὡς πρότυπο καί ὑπόδειγμα ζωῆς γιά τούς χριστιανούς. Στήν ἐν Χριστῷ ζωή τῆς Ἐκκλησίας κάθε ἕνας ἀνακαλύπτει τό πραγματικό του μέγεθος καί μπορεῖ νά φθάσει στήν κατά χάριν θέωση, στήν ὁποία σχετίζεται μέ ὅλα καί μέ ὅλους, περιχωρώντας ἐντός του ὁλόκληρο τόν κόσμο. Στή ζωή τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ κυριαρχεῖ ἡ κοινωνία, ἡ εὐρυχωρία τῆς ἀγάπης, ὁ περιχωρητικός τρόπος τῆς ἄλλης βιοτῆς, ὅπου οἱ πάντες χωροῦν, κατά τό εὐαγγελικό “καί ἔτι τόπος ἐστί” καί ὅπου φανερώνεται καί ἔρχεται καί γιά ἄλλους ἐγγύτερα ὁ συγχωρητικός χῶρος τῆς εὐλογημένης Βασιλείας τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος